CENTRUM ODWYKOWE
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

 
Wiarygodna Firma Wiarygodna Firma

 

Warszawskie CENTRUM ODWYKOWESPZOZ na Pradze Południe od 1991 roku pomaga osobom uzależnionym i ich bliskim w walce z uzależnieniem.
Jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej przyjmujemy bezpłatnie wszystkie osoby (również nieubezpieczone), które posiadają numer PESEL.
Prowadzimy terapię indywidualną i grupową uzależnień (alkohol, narkotyki, leki i hazard).
Osobom współuzależnionym proponujemy pomoc psychologiczną oraz terapię grupową i indywidualną w sytuacjach występowania w otoczeniu problemu uzależnienia lub przemocy.
Wszyscy nasi pacjenci mogą skorzystać z konsultacji lekarza psychiatry, istnieje też możliwość uzyskania porady pracownika socjalnego.

Pacjentów przyjmujemy w pięciu miejscach:

 • osoby uzależnione zapraszamy na ul. Zgierską I8A, gdzie mieści się Poradnia Odwykowa oraz Dzienny Oddział Odwykowy,

 • oraz do Poradni Uzależnień PETRA przy Alejach Jerozolimskich 47/3.

 • osoby uzależnione, współuzależnione, DDA zapraszamy do Poradni Jagiellońska, przy ul. Jagiellońskiej 34 wejście nr 3, p. V

 • zapraszamy również do Dziennego Oddziału przy ul. Władysława Łokietka 11, zapewniamy program terapii osobom uzależnionym, oraz specyficzny program turnusów dla DDA.

 • osobom współuzależnionym proponujemy spotkania w Poradni Rodzinnej, która mieści się przy ul. Zakopiańskiej 33.

Współpracujemy z najlepszymi placówkami leczenia odwykowego w kraju a także przeprowadzamy szkolenia dla placówek i pracowników rozwijających się w tym zakresie.

CENTRUM ODWYKOWE SP ZOZ realizuje ponadpodstawowy program terapii pn.:

„Opieka terapeutyczna kierowana do osób uzależnionych od alkoholu, szkodliwie używających alkoholu i innych środków psychoaktywnych, osób z uzależnieniem mieszanym, uzależnionych krzyżowo, osób uzależnionych od hazardu i osób z innymi uzależnieniami niestanowiącymi uzależnienia od substancji psychoaktywnych ( uzależnieniami behawioralnymi), osób współuzależnionych, Dorosłych Dzieci Alkoholików, osób doświadczających i stosujących przemoc.” 

Program  jest finansowany z budżetu Miasta Stołecznego Warszawy

 

"Człowiek ma prawo patrzeć na drugiego z góry tylko wówczas, kiedy chce mu pomóc, aby się podniósł"

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PACJENTÓW I OSÓB UPOWAŻNIONYCH W CENTRUM ODWYKOWYM SP ZOZ

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) ? zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż :

 • 1) Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Centrum Odwykowym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej jest: Dyrektor Centrum Odwykowego SP ZOZ, z siedzibą przy ul. Zgierskiej 18a, 04-092 Warszawa.
 • 2) Administrator danych osobowych ? Dyrektor Centrum Odwykowego SP ZOZ - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, b, c, i e oraz art. 9 ust. 2 pkt b i h Rozporządzenia.
 • 3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Centrum Odwykowego SP ZOZ a wszcególności udzielania świadczeń zdrowotnych
 • 4) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
  a) podmioty, którym administrator Państwa danych osobowych przekazuje dane w związku z realizacją obowiązków wnikających z przepisów prawa, w szczególności prawa w obszarze ochrony zdrowia,
  b) podmioty upoważnione na podstawie decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych, tytułów wykonawczych,
  c) organy państwowe lub organy samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
  d) podmioty finansujące udzielane Państwu świadczenia zdrowotne w ramach umów zawartych z Centrum Odwykowym SP ZOZ,
  e) podmioty, którym przekazanie Państwa danych następuje na podstawie Państwa oświadczenia, wniosku lub zgody,
  f) inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnie obowiązujących.
 • 5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Centrum Odwykowe SP ZOZ oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez następne 20 lat lub 30 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w który sporządzono ostatni wpis o udzielonych świadczeniach zdrowotnych
 • 6) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 • 7) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Centrum Odwykowym SP ZOZ przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 • 8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest: wymogiem ustawowym oraz warunkiem korzystania ze świadczeń zdrowotnych udzielanych w Centrum Odwykowym SP ZOZ i finansowanych ze środków publicznych.
 • 9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.
 • 10) Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
DYREKTOR
CENTRUM ODWYKOWEGO SP ZOZ
Danuta Leśniewska

Warszawa, 10 maja 2018r.