Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych pacjentów i osób upoważnionych w centrum odwykowym SP ZOZ

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) ? zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż :

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Centrum Odwykowym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej jest: Dyrektor Centrum Odwykowego SP ZOZ, z siedzibą przy ul. Zgierskiej 18a, 04-092 Warszawa.
 2. Administrator danych osobowych ? Dyrektor Centrum Odwykowego SP ZOZ - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, b, c, i e oraz art. 9 ust. 2 pkt b i h Rozporządzenia.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Centrum Odwykowego SP ZOZ a w szczególności udzielania świadczeń zdrowotnych
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
  1. podmioty, którym administrator Państwa danych osobowych przekazuje dane w związku z realizacją obowiązków wnikających z przepisów prawa, w szczególności prawa w obszarze ochrony zdrowia,
  2. podmioty upoważnione na podstawie decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych, tytułów wykonawczych,
  3. organy państwowe lub organy samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
  4. podmioty finansujące udzielane Państwu świadczenia zdrowotne w ramach umów zawartych z Centrum Odwykowym SP ZOZ,
  5. podmioty, którym przekazanie Państwa danych następuje na podstawie Państwa oświadczenia, wniosku lub zgody,
  6. inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnie obowiązujących.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Centrum Odwykowe SP ZOZ oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez następne 20 lat lub 30 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w który sporządzono ostatni wpis o udzielonych świadczeniach zdrowotnych
 6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Centrum Odwykowym SP ZOZ przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest: wymogiem ustawowym oraz warunkiem korzystania ze świadczeń zdrowotnych udzielanych w Centrum Odwykowym SP ZOZ i finansowanych ze środków publicznych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.
 10. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


DYREKTOR
CENTRUM ODWYKOWEGO SP ZOZ
Danuta Leśniewska

Warszawa, 10 maja 2018r.

SPZOZ Centrum Odwykowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 22 870 03 77
sekretariat@centrumodwykowe.waw.pl

Deklaracja dostępności

Zamknij menu

Publish modules to the "offcanvas" position.

Wróć na początek strony