Rada Społeczna

 

Rada Społeczna jest organem:

1) inicjującym i opiniodawczym Podmiotu Tworzącego;

2) doradczym Dyrektora.

Rada Społeczna działa na podstawie:

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.Nr 112, poz. 654, z późn. zmianami) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
statutu SP ZOZ;
regulaminu jej działania.
 

W skład Rady Społecznej Centrum Odwykowego SP ZOZ wchodzą:

Pani Agnieszka Kempa – Przewodnicząca Rady Społecznej, przedstawicielka Prezydenta m. st. Warszawy
Pan Marek Borkowski – Członek Rady Społecznej, przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego
Pani Dorota Marczyńska – Członkini Rady Społecznej, przedstawicielka Rady m. st. Warszawy
Pani Elżbieta Stawecka – Członkini Rady Społecznej, przedstawicielka Rady m. st. Warszawy