Konkurs ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, 2022.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE I SPECYFIKACJA KONKURSU OFERT

(zapytanie ofertowe)

 

Centrum Odwykowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zaprasza podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych, do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, 2022.

Suma bilansowa  Centrum Odwykowego SP ZOZ  za 2020r. 7  253 502,71 zł, zatrudnienie 62,3 etatu.

Do prowadzenia konkursu nie mają zastosowania przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019r., poz. 2020 z późn. zmianami)

 1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

Przedmiotem konkursu jest usługa badania przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Centrum Odwykowego SP ZOZ za rok obrotowy 2021 i 2022 oraz sporządzenie pisemnych opinii wraz z raportami o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Centrum Odwykowego SP ZOZ, przy następujących założeniach:

 1. Sporządzenie przez biegłego rewidenta sprawozdania z przebiegu badania sprawozdania w postaci papierowej oraz elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym biegłego rewidenta, w którym ujęte zostaną istotne zagadnienia, wynikające ze specyfiki działalności leczniczej centrum Odwykowego SP ZOZ.
 2. Informacja na temat nadwykonań z uwzględnieniem ich wpływu na poziom przychodów ze sprzedaży oraz odpisów aktualizujących.
 3. Analiza rezerw (ze szczególnym uwzględnieniem spraw sądowych) i odpisów aktualizujących aktywa obrotowe.
 4. Analiza (specyfikacja) kosztów usług obcych, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości i ilości zawartych kontraktów z personelem medycznym.
 5. Struktura przychodów ze sprzedaży.
 6. Specyfikacja przychodów i kosztów pozostałej działalności operacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu dotacji na realizację programów polityki zdrowotnej i rozliczenia dotacji odpowiadającej równowartości amortyzacji aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji na zadania inwestycyjne lub remontowe.
 7. Opis kwestii inwentaryzacji, okresów jej przeprowadzania, poprawności, rozliczeń ewentualnych stwierdzonych różnic.
 8. Analiza ewidencji gruntów oddanych Centrum Odwykowemu do nieodpłatnego użytkowania bądź korzystania, zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości w Urzędzie m. st. Warszawa.
 9. Zbadania czy Centrum Odwykowe SP ZOZ posiada prawidłowo opracowaną dokumentację opisującą przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, o której mowa w art. 10 ustawy o rachunkowości.
 10. Przeprowadzenia badania przy użyciu jednolitych metod i technik.
 11. Objęcia badaniem wszystkich istotnych obszarów działalności Centrum Odwykowego SP ZOZ.
 12. Objęcia badaniem pakietu konsolidacyjnego sporządzonego przez Centrum Odwykowe oraz współpracy z audytorem badającym bilans skonsolidowany m. st. Warszawy zgodnie z pismem Skarbnika m. st. Warszawy z dnia 2 października 2019r. – kopia w załączeniu

 

II     Sposób przygotowania oferty.

Oferta winna składać się co najmniej z formularza oferty oraz następujących załączników (aktualnych na dzień złożenia oferty):

 1. Odpis z właściwego rejestru – formy prowadzonej działalności,
 2. Odpis z rejestru biegłych rewidentów,
 3. Poświadczenia Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o wpisie oferenta na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
 4. Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnoprawnej w zakresie prowadzonej działalności,
 5. Oświadczenia o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
 6. Określenia metod badania sprawozdania finansowego, w tym udziału w inwentaryzacji w terminach uzgodnionych z Centrum Odwykowym SP ZOZ,
 7. Oświadczenia o zapewnieniu przedłożenia niezwłocznie sprawozdania z badania po zakończeniu badania sprawozdania finansowego wraz z pakietem konsolidacyjnym, za rok obrotowy 2021, nie później niż w terminie do 31 marca 2022 roku, natomiast za rok obrotowy 2022, nie później niż w terminie do 31 marca 2023 roku.
 8. Określenia składu zespołu przeprowadzającego badanie (imię i nazwisko), ze wskazaniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta oraz kluczowego biegłego rewidenta,
 9. Oświadczenie o przeprowadzeniu badania w siedzibie badanego SP ZOZ i w siedzibie biura rachunkowego prowadzącego usługowo księgi rachunkowe i płace na rzecz SP ZOZ (o ile obostrzenia związane z pandemią SARS-CoV-2 pozwolą na wykonanie czynności w siedzibie SP ZOZ) w minimalnym czasie spędzonym na terenie SP ZOZ i w biurze rachunkowym określonym na 40 godzin. 
 10. Wykazu wykonanych badań sprawozdań finansowych podmiotów leczniczych przez kluczowych biegłych rewidentów wskazanych w ofercie, w ciągu 4 lat,
 11. Łączną cenę brutto za badanie sprawozdania finansowego wraz z pakietem konsolidacyjnym oraz sporządzenie sprawozdania z badania, w rozbiciu na badania sprawozdań za rok 2021 oraz za rok 2022,
 12. Oświadczenia wykonawcy, że na żądanie podmiotu tworzącego SP ZOZ tj. m.st. Warszawy ( za pośrednictwem Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m. st. Warszawy) udzieli wyjaśnień i komentarzy w zakresie badania sprawozdania finansowego jednostki oraz treści sprawozdania z badania,
 13. W przypadku oferentów działających jako konsorcjum – pełnomocnictwo lidera do reprezentowania konsorcjum w konkursie i zawarcia umowy,
 14. Dokumenty składane w formie kserokopii winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta pieczątką i podpisem, ze wskazaniem daty.

Brak któregokolwiek z obligatoryjnych dokumentów wymienionych w pkt. 1 – 12, a w przypadku konsorcjum wymienionym dodatkowo w pkt 13, powoduje niedopuszczenie oferty do konkursu.

 

III Adresaci konkursu

 

Podmioty :

 1. Posiadające uprawnienia do badania sprawozdań finansowych, o których mowa w art. 47 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym ( dz. U. z 2016 r. poz. 1000).
 2. Posiadające doświadczenie w przeprowadzaniu badań finansowych podmiotów leczniczych, które w okresie ostatnich czterech lat wykonały minimum 5 badań podmiotów leczniczych.
 3. Dopuszcza się wspólne składanie oferty na badanie sprawozdania finansowego przez podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych, działające jako konsorcjum na podstawie wiążącej ich umowy.

 

IV  Informacje dotyczące składania ofert – termin i miejsce

Oferty w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach, z adnotacją „oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 i 2022 Centrum Odwykowego SP ZOZ” oraz z adnotacją „NIE OTWIERAĆ do dnia 18 października 2021r.” należy składać do dnia 18 października 2021r., godzina 12:00 na adres:

 1. osobiście w kancelarii Zamawiającego: 04-092 Warszawa, ul. Zgierska 18A,
  pok. nr 3,
 2. listownie na adres siedziby Zamawiającego: 04-092 Warszawa, ul. Zgierska 18A.

W przypadku przesłania oferty, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do kancelarii Zamawiającego.

 1. Oferty złożone po terminie podlegają zniszczeniu bez otwarcia i rozpatrzenia.

 

V  Termin i miejsce otwarcia ofert

Oferty zostaną otwarte i ocenione w siedzibie Centrum Odwykowego SP ZOZ w dniu 19 października 2021r. przez komisję powołaną przez Dyrektora Centrum Odwykowego SP ZOZ.

 

VI Ocena Ofert

 1. Ocena ofert składa się z dwóch części : oceny formalnej i oceny doświadczenia zawodowego.
 2. Pierwszy etap oceny ofert stanowi ocena formalna.
 3. Ocena formalna polega na sprawdzeniu spełnienia wymogów wyszczególnionych w części II niniejszej specyfikacji.
 4. Do etapu oceny merytorycznej zostaną dopuszczone wyłącznie oferty, które pozytywnie przeszły ocenę formalną.
 5. Do oceny merytorycznej przystępuje się jeśli ocenę formalną pozytywnie przeszły minimum dwie oferty.
 6.  Kryteria oceny merytorycznej i nadane im wagi przedstawiają się następująco : cena brutto usługi – waga 80%, kryterium doświadczenia kluczowego biegłego rewidenta w zakresie audytów podmiotów leczniczych tj. liczba pełnych, zakończonych audytów w podmiotach leczniczych w ciągu ostatnich czterech lat  – waga 20%.

 

Wygrywa oferta, która spełnia warunki formalne i zawiera najwyższą ocenę merytoryczną.

 

W przypadku uzyskania równej liczby punktów nastąpi wezwanie do składania nowej ceny.

W przypadku, gdy do oceny merytorycznej dopuszczono jedną ofertę lub nie dopuszczono żadnej oferty, postępowanie konkursowe podlega powtórzeniu.

 

VII  Kontakt dla Wykonawców

tel. +48 22 870 03 77
fax +48 22 813 30 43
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

VII   Informacje dodatkowe

 1. O wynikach postępowania konkursowego pisemnie zostanie powiadomiony oferent wybrany do wykonania zamówienia, w terminie 14 dni od daty dokonania wyboru.
 2. Wyniki postępowania zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu m. st. Warszawy i na stronie internetowej Centrum Odwykowego SP ZOZ oraz na tablicach informacyjnych Urzędu m. st. Warszawy Biura Polityki Zdrowotnej i Centrum Odwykowego SP ZOZ przez okres 7 dni.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia Ogłoszenia bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.docFormularz Oferty zał.nr.146 KB

docxWzór Umowa Badanie Bilansu zał.nr.245.35 KB

 

SPZOZ Centrum Odwykowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 22 870 03 77
sekretariat@centrumodwykowe.waw.pl

Deklaracja dostępności

Zamknij menu

Publish modules to the "offcanvas" position.

Wróć na początek strony